Upis

Prijavljivanje na konkurs

Potrebna dokumentacija

Portfolio

Izbor kandidata

Prijemni ispit

Upis na studije

Školarina

 

Doktorske studije digitalne umetnosti
upisuju do 10 studenata.

Doktorske umetničke studije mogu upisati kandidati koji su završili:
1. master umetničke akademske studije ili master akademske studije u oblasti arhitekture, odnosno stekli 300 bodova ESPB, sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada
2. osnovne umetničke studije ili osnovne studije arhitekture po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju sa prosečnom ocenom najmanje 8,5 i ocenom najmanje 9 iz diplomskog rada
3. magistarske umetničke studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju

Izuzetno, kandidatima koji ne ispunjavaju uslove u pogledu prosečne ocene za upis na doktorske umetničke studije, a imaju ostvarenu najmanje petogodišnju uspešnu umetničku praksu potvrđenu u javnosti, omogućiće se polaganje prijemnog ispita.

 

 

Prijavljivanje na konkurs

Konkurs za upis na Interdisciplinarne studije u šk. 2016/2017 se raspisuje objavljivanjem u dnevnom listu Politika. Upis kandidata obaviće se u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, prema propozicijama objavljenog konkursa.

Kandidati se prijavljuju 10. do 11.oktobra 2016. godine.

 

Svi prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju zakonski uslov za upis na studije.

 

 

Potrebna dokumentacija

o Popunjen prijavni list u dva primerka
o Overena fotokopija diplome ili uverenje o završenom prethodnom školovanju
o Prepis ocena sa bodovima ESPB
o Motivaciono pismo (font Times New Roman, pt 12, 2000 do 3000 karaktera)
o Biografija
o Dokaz o uplati troškova prijave na konkurs: 5.000.oo dinara
žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 53-112

Kandidati koji su studije završili u inostranstvu obavezno prilažu uverenje o priznavanju stranih visokoškolskih isprava.

Prijavni list možete preuzeti na http://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/informacije-za-buduce-studente/. Popunjen prijavni list (u word formatu) pošaljite na centar@arts.bg.ac.rs

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs možete predati lično u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29:
• za studijski program  Digitalna umetnost – prvi sprat, hodnik levo, kancelarija broj 44

ili poslati poštom na adresu:
Univerzitet umetnosti, Centar za interdisciplinarne studije, Kosančićev venac 29, 11000 Beograd

sa naznakom: Prijava na Konkurs za upis studenata u školskoj 2016/2017

 

 

Portfolio

Kandidati koji konkurišu za upis na umetničke studije obavezno prilažu umetničke radove iz relevantnih oblasti koji pokazuju sklonost kandidata ka određenom studijskom programu.

 

Izbor kandidata

Izbor kandidata zasnovan je na proceni aplikacije u celini – vrednuje se uspeh postignut u prethodnom obrazovanju, uspeh postignut na prijemnom ispitu i ocena priloženih radova.

Kandidat može da ostvari 100 poena, i to:

1. za upis na doktorske umetničke studije:
• uspeh u prethodnom školovanju najviše 30 poena,
• uspeh na prijemnom ispitu najviše 70 poena;

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit se održava 12. oktobra 2016. godine.

Prijemni ispit (usmeni ili pismeni) predstavlja opštu ocenu kandidata.

Posle prijemnog ispita rang lista će biti istaknuta na oglasnoj tabli. Upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.
Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta umetnosti i Pravilima Interdisciplinarnih studija. Kandidat može da podnese rektoru prigovor u roku od 36 časova od objavljivanja rang liste.

 

 

Upis na studije

Upis se obavlja 13. i 14. oktobra 2016. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti, Kosančićev venac 29, Beograd, od 10 do 12 časova:
– za studijski program  Digitalna umetnost upis se obavlja u kancelariji broj 44 na prvom spratu zgrade Rektorata (hodnik levo).

Potrebna dokumentacija:
• izvod iz matične knjige rođenih
• overena fotokopija diplome ili uverenje o prethodno stečenom obrazovanju
• 2 fotografije formata 3,5×4,5cm
• dokaz o uplati prve rate školarine za 2016/2017 godinu.
• popunjen ŠV obrazac u 1 primerku,
žiro račun broj 840-1840666-49; broj modela 97; poziv na broj 89-100
iznos prve rate školarine: kao u tabeli

 

 

Školarina

Školarina se u celosti uplaćuje prilikom upisa na studije ili u dve jednake rate koje se uplaćuju u oktobru i januaru tekuće školske godine.

ŠKOLARINA ZA 2016/17
za domaće državljane za strane državljane
 200.000,oo dinara 2.500

 

Školarina obuhvata naknade za redovne usluge koje Univerzitet pruža studentima u okviru studijskog programa (nastava, vežbe, konsultacije, ispiti, prijave i odbrane završnih radova studenata).

Školarina pokriva i troškove izdavanja po jednog uverenja studentima, i to za:
(a) ostvarenje prava na porodičnu penziju,
(b) regulisanje vojne obaveze,
(v) regulisanje prava na povlašćeni prevoz,
(g) ostvarenje prava na dobijanje stipendija i kredita za finansiranje školovanja,
(d) jedan transkript ocena,
(đ) jedno uverenje o završenim studijama i stečenom stručnom i akademskom nazivu.

 

Ostali troškovi

o izdavanje uverenja u druge svrhe ili uverenja na stranom jeziku
o prijava ispita drugi i treći put
o priznavanje ispita položenih na drugim studijskim programima
o rideri
o boravak u Beogradu tokom studija (za nerezidente studente)

Svi troškovi se uplaćuju putem opštih uplatnica na žiro račun Univerziteta umetnosti, sa naznakom svrhe doznake. (vidi studentski info)