Упис

Пријављивање на конкурс

Потребна документација

Портфолио

Избор кандидата

Пријемни испит

Упис на студије

Школарина

 

Докторске студије дигиталне уметности
уписују до 10 студената.

Докторске уметничке студије могу уписати кандидати који су завршили:
1. мастер уметничке академске студије или мастер академске студије у области архитектуре, односно стекли 300 бодова ЕСПБ, са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
2. основне уметничке студије или основне студије архитектуре по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању са просечном оценом најмање 8,5 и оценом најмање 9 из дипломског рада
3. магистарске уметничке студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању

Изузетно, кандидатима који не испуњавају услове у погледу просечне оцене за упис на докторске уметничке студије, а имају остварену најмање петогодишњу успешну уметничку праксу потврђену у јавности, омогућиће се полагање пријемног испита.

 

 

Пријављивање на конкурс

Конкурс за упис на Интердисциплинарне студије у шк. 2016/2017 се расписује објављивањем у дневном листу Политика. Упис кандидата обавиће се у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, према пропозицијама објављеног конкурса.

Кандидати се пријављују 10. до 11.октобра 2016. године.

 

Сви пријављени кандидати треба да испуњавају законски услов за упис на студије.

 

 

Потребна документација

o Попуњен пријавни лист у два примерка
o Оверена фотокопија дипломе или уверење о завршеном претходном школовању
o Препис оцена са бодовима ЕСПБ
o Мотивационо писмо (фонт Times New Roman, pt 12, 2000 до 3000 карактера)
o Биографија
o Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс: 5.000.оо динара
жиро рачун број 840-1840666-49; број модела 97; позив на број 53-112

Кандидати који су студије завршили у иностранству обавезно прилажу уверење о признавању страних високошколских исправа.

Пријавни лист можете преузети на http://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/informacije-za-buduce-studente/. Попуњен пријавни лист (у word формату) пошаљите на centar@arts.bg.ac.rs

Документа за пријављивање на конкурс можете предати лично у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29:
• за студијски програм  Дигитална уметност – први спрат, ходник лево, канцеларија број 44

или послати поштом на адресу:
Универзитет уметности, Центар за интердисциплинарне студије, Косанчићев венац 29, 11000 Београд

са назнаком: Пријава на Конкурс за упис студената у школској 2016/2017

 

 

Портфолио

Кандидати који конкуришу за упис на уметничке студије обавезно прилажу уметничке радове из релевантних области који показују склоност кандидата ка одређеном студијском програму.

 

Избор кандидата

Избор кандидата заснован је на процени апликације у целини – вреднује се успех постигнут у претходном образовању, успех постигнут на пријемном испиту и оцена приложених радова.

Кандидат може да оствари 100 поена, и то:

1. за упис на докторске уметничке студије:
• успех у претходном школовању највише 30 поена,
• успех на пријемном испиту највише 70 поена;

 

Пријемни испит

Пријемни испит се одржава 12. октобра 2016. године.

Пријемни испит (усмени или писмени) представља општу оцену кандидата.

После пријемног испита ранг листа ће бити истакнута на огласној табли. Уписују се кандидати који су рангирани до броја одобреног за упис.
Кандидат има право на приговор уколико сматра да пријемни испит није одржан у складу са Законом, Статутом Универзитета уметности и Правилима Интердисциплинарних студија. Кандидат може да поднесе ректору приговор у року од 36 часова од објављивања ранг листе.

 

 

Упис на студије

Упис се обавља 13. и 14. октобра 2016. године у Ректорату Универзитета уметности, Косанчићев венац 29, Београд, од 10 до 12 часова:
– за студијски програм  Дигитална уметност упис се обавља у канцеларији број 44 на првом спрату зграде Ректората (ходник лево).

Потребна документација:
• извод из матичне књиге рођених
• оверена фотокопијa дипломе или уверење о претходно стеченом образовању
• 2 фотографије формата 3,5×4,5цм
• доказ о уплати прве рате школарине за 2016/2017 годину.
• попуњен ШВ образац у 1 примерку,
жиро рачун број 840-1840666-49; број модела 97; позив на број 89-100
износ прве рате школарине: као у табели

 

 

Школарина

Школарина се у целости уплаћује приликом уписа на студије или у две једнаке рате које се уплаћују у октобру и јануару текуће школске године.

ШКОЛАРИНА ЗА 2016/17
за домаће држављане за стране држављане
 200.000,оо динара 2.500

 

Школарина обухвата накнаде за редовне услуге које Универзитет пружа студентима у оквиру студијског програма (настава, вежбе, консултације, испити, пријаве и одбране завршних радова студената).

Школарина покрива и трошкове издавања по једног уверења студентима, и то за:
(а) остварење права на породичну пензију,
(б) регулисање војне обавезе,
(в) регулисање права на повлашћени превоз,
(г) остварење права на добијање стипендија и кредита за финансирање школовања,
(д) један транскрипт оцена,
(ђ) једно уверење о завршеним студијама и стеченом стручном и академском називу.

 

Остали трошкови

o издавање уверења у друге сврхе или уверења на страном језику
o пријава испита други и трећи пут
o признавање испита положених на другим студијским програмима
o ридери
o боравак у Београду током студија (за нерезиденте студенте)

Сви трошкови се уплаћују путем општих уплатница на жиро рачун Универзитета уметности, са назнаком сврхе дознаке. (види студентски инфо)