Predmeti

 

prva godina

1. semestar

Teorija umetnosti 1
Digitalna animacija1
Digitalna slika 1
Digitalna tehnologija
Digitalni video 1
Digitalni zvuk 1
Interaktivna multimedija 1

2. semestar

Digitalna animacija 2
Digitalna slika 2
Digitalni video 2
Digitalni zvuk 2
Interaktivna multimedija 2
Poetike digitalne umetnosti 1

druga godina

3.semestar

Metodi umetničko istraž. rada 1
Tehnika pisanja teorijskog rada
Poetike digitalne umetnosti 2
Izborni A3
Izborni B3

4.semestar

Metodi umetničko istraž. rada 2
Nova teorija umet. / novi mediji
Izborni A4
Izborni B4

Izborni predmeti

U 3. i 4. semestru student pohađa po 2 od ukupno 5 ponuđenih izbornih predmeta koji su svrstani u dve grupe:

Izborni predmeti 
A3

1. Digitalna animacija 3A
2. Digitalna slika 3A
3. Digitalni video 3A
4. Digitalni zvuk 3A
5. Interaktivna multimedija 3A

 B3

6. Digitalna animacija 3B
7. Digitalna slika 3B
8. Digitalni video 3B
9. Digitalni zvuk 3B
10. Interaktivna multimedija 3B

Izborni predmeti 
A4

1. Digitalna animacija 4A
2. Digitalna slika 4A
3. Digitalni video 4A
4. Digitalni zvuk 4A
5. Interaktivna multimedija 4A

B4

6. Digitalna animacija 4B
7. Digitalna slika 4B
8. Digitalni video 4B
9. Digitalni zvuk 4B
10. Interaktivna multimedija 4B

treća godina

5. semestar

Istraživanje i izrada doktorskog  umetničkog projekta

6.semestar

Izrada i odbrana umetničkog doktorata