Informacije za studente

Organizacija nastave

Jesenji semestar počinje  početkom oktobra, i završava se u drugoj polovini januara, a prolećni semestra počinje druge nedelje februara  i traje do kraja maja. Detaljan kalendar se uvek nalazi na sajtu Univerziteta (http://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/studentski-info/)

 

Ispiti

Ispiti se polažu usmeno, pismeno ili praktično. Student neposredno nakon završetka predispitnih obaveza, predviđenih za svaki predmet posebno, polaže ispit. Prema novom sistemu studija, student ima pravo da polaže ispit najviše tri puta, a ukoliko ni tada ne uspe da ga položi, moraće ponovo da pohađa taj predmet i ponovi sve predispitne obaveze.
Ocene na ispitu se kreću od 5 do 10, pri čemu 5 nije prolazna ocena, a 10 je najviša ocena. Ocena studenta formira se tokom ukupnog rada na predmetu, u toku celog semestra. Nastavnici kontinuirano prate rad studenata tokom semestra.
Svaki predmet se vrednuje sa 100 poena – najmanji obim predispitnih obaveza koje se mogu ispuniti tokom semestra je 30, a najviše 70 poena. Broj poena koji se stiče za uspešno ispunjene predispitne obaveze predviđen je programom.
U ukupan broj od 100 poena ulaze poeni za: aktivnost i rad na predavanjima i vežbama, seminarske radove, praktični rad, kolokvijum i ispit. Koliko konkretno svaka od navedenih aktivnosti nosi poena predviđeno je studijskim programom.
Student svojim predispitnim obavezama i polaganjem ispita može osvojiti 100 poena. Način ocenjivanja zavisi od stečenih poena.

 

Formiranje ocene prema ukupnom broju stečenih poena

 Ocena  Ukupan broj poena
 10 (deset)  95-100
 9 (devet)  85-94
 8 (osam)  75-84
 7 (sedam)  65-74
 6 (šest)  55-64
 5 (pet)  ≤ 54

Ukoliko je student položio predmet, bez obzira na to koju je ocenu dobio, on je prikupio tačno onoliko ESPB bodova koliko je za taj predmet predviđeno.

 

Više o ispitnim rokovima, školarini i ostalim korisnim informacijama možete pogledati na sajtu Univerziteta: http://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/studentski-info/