Информације за студенте

Организација наставе

Јесењи семестар пoчиње  почетком октобра, и завршава се у другој половини јануара, а пролећни семестра почиње друге недеље фебруара  и траје до краја маја. Детаљан календар се увек налази на сајту Универзитета (http://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/studentski-info/)

 

Испити

Испити се полажу усмено, писмено или практично. Студент непосредно након завршетка предиспитних обавеза, предвиђених за сваки предмет посебно, полаже испит. Према новом систему студија, студент има право да полаже испит највише три пута, а уколико ни тада не успе да га положи, мораће поново да похађа тај предмет и понови све предиспитне обавезе.
Оцене на испиту се крећу од 5 до 10, при чему 5 није пролазна оцена, а 10 је највиша оцена. Оцена студента формира се током укупног рада на предмету, у току целог семестра. Наставници континуирано прате рад студената током семестра.
Сваки предмет се вреднује са 100 поена – најмањи обим предиспитних обавеза које се могу испунити током семестра је 30, а највише 70 поена. Број поена који се стиче за успешно испуњене предиспитне обавезе предвиђен је програмом.
У укупан број од 100 поена улазе поени за: активност и рад на предавањима и вежбама, семинарске радове, практични рад, колоквијум и испит. Колико конкретно свака од наведених активности носи поена предвиђено је студијским програмом.
Студент својим предиспитним обавезама и полагањем испита може освојити 100 поена. Начин оцењивања зависи од стечених поена.

 

Формирање оцене према укупном броју стечених поена

 Оцена  Укупан број поена
 10 (десет)  95-100
 9 (девет)  85-94
 8 (осам)  75-84
 7 (седам)  65-74
 6 (шест)  55-64
 5 (пет)  ≤ 54

Уколико је студент положио предмет, без обзира на то коју је оцену добио, он је прикупио тачно онолико ЕСПБ бодова колико је за тај предмет предвиђено.

 

Више о испитним роковима, школарини и осталим корисним информацијама можете погледати на сајту Универзитета: http://www.arts.bg.ac.rs/studije/interdisciplinarne-studije/studentski-info/